تفاوت بین ترازوی فشار ( pressure balance ) و و ددویت (dead weight)

تفاوت بین ترازوی فشار ( pressure balance  ) و گیج پیستون ( piston gauge  (  و ددویت   ( dead weight ) چیست؟

ترازوی فشار در واقع نام دیگری برای گیج پیستون می باشد و سیستم کاملی شامل کنترل فشار به همراه پورت های فشار و وزنه ها و .... به عنوان ددویت شناخته می شود، ددویت فشار نباید با  ماشین های ددویت نیرو که برای تولید نیرو بکار می روند اشتباه شود.


نمونه ای از ماشین های ددویت نیرو را در شکل زیر می بینید:

 

 
 

 

 

 

و در این شکل ددویت فشار

 

 

 

ترازو های فشار /  گیج های پیستون قادر به ایجاد فشار در دامنه بین سه کیلو پاسکال (gas media, absolute- or gauge-mode ) تا یک گیگا پاسکال (hydraulic, gauge-mode ) می باشند.این ترازو ها دارای یک پیستون می باشند که با دقت بالایی ماشین کاری شده و به صورت عمودی در نزدیکی سیلندر نصب شده است. فشار داخلی برای تامین گردش وزنه پیستون و سایر وزنه های مربوطه از رابطه زیر محاسبه می گردد.

P= f/A = (m*g) / A

که در آن m  جرم وزنه پیستون و سایر وزنه های مربوطه ، g مقدار شتاب جاذبه محلی و A سطح موثر سیلندر و پیستون  می باشد.

این معادله دقیقا مقدار فشاری را که بر پیستون اعمال می گردد را مشخص می کند.حال در صورتی که پیستون توسط هوای محیط احاطه شده باشد ( که در حالت عادی این گونه است ) مقدار محاسبه شده فشار گیج ( gauge pressure  )  می باشد و در صورتی که وسیله در یک وکیوم چمبر نصب شده باشد فشار حاصل از معادله فوق  فشار مطلق (  absolute pressure  ) خواهد بود.

فاصله بسیار کمی بین پیستون و سیلندر وجود دارد و زمانی که پیستون بر روی سیلندر می گردد ، در فشار متوسط پیستون بر روی سیلندر بر اثر نیرو های جانبی دقیقا در مرکز قرار می گیرد و در صورتی که فاصله بین پیستون و سیلندر خیلی کم باشد، پیستون آزادانه گردش نخواهد کرد و در این حالت نیرو های کسری خطای قابل توجهی ایجاد خواهد نمود. در صورتی که فاصله پیستون و سیلندر زیاد باشد سیال سریع حرکت خواهد نمود و سبب افتادن ناگهانی پیستون بر روی سیلندر می گردد . توجه داشته باشید لازم نیست حتما پیستون گردش نماید  در برخی مدل ها سیلندر به دور پیستون می چرخد.

ترازوهای  فشار از جمله دستگاههای تجدیدپذیر فشار می باشند و برای کالیبراسیون طیف وسیعی از گیج های فشار الکتریکی و مکانیکی بکار می رود.

 

/ 0 نظر / 94 بازدید